Kasulikud lingid

Laste ohutus
Haridus- ja Teadusministeerium 
Lasteaiad 
Eesti lastevanemate Liit 
Eesti Lastekaitse Liit 
Tartumaa Rajaleidja keskus 
Keelekümbluskeskus  
Hea alguse metoodika
Kiusamisest vabaks! 
Koolieelik 
Perekool 
Ajakiri Haridus 
Ajakiri Õpetajate leht  
Eesti Lastefond 
Ajakiri Lasteaed
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
e-kool
 Koolielu
HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Hariduse Tugiteenuste Keskus
Internetipunktid Tartus
Tartu Ülikooli Teaduskool
Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Koolieelse lasteasutuse seadus.
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
Eesti Vabariigi haridusseadus
Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 
Laste liikluskasvatuse kord
Koolieelse lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord
Terviskaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.
Sotsiaalabi korraldus Tartu linnas
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord
Lasteaiakohatasu vabastuse taotlemine
Haridustöötajate tööaeg.

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis.