Kasulikud lingid

Laste ohutus

Haridus- ja Teadusministeerium 

Lasteaiad 

Eesti lastevanemate Liit 

Eesti Lastekaitse Liit 

Tartumaa Rajaleidja keskus 

Keelekümbluskeskus  

Hea alguse metoodika

Kiusamisest vabaks! 

Koolieelik 

Perekool 

Ajakiri Haridus 

Ajakiri Õpetajate leht  

Eesti Lastefond 

Ajakiri Lasteaed

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

e-kool

 Koolielu

HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)

Eesti Koolijuhtide Ühendus

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Õpilasesinduste Liit

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Internetipunktid Tartus

Tartu Ülikooli Teaduskool

Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse seadus.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Eesti Vabariigi haridusseadus

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 

Laste liikluskasvatuse kord

Koolieelse lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

Terviskaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.

Sotsiaalabi korraldus Tartu linnas

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Lasteaiakohatasu vabastuse taotlemine

Haridustöötajate tööaeg.

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis.